Právo obchodných spoločností

Korporátne právo je významnou súčasťou našich právnych služieb pre slovenských i zahraničných podnikateľov. Pomôžeme Vám so všetkými záležitosťami, ktoré každá obchodná spoločnosť rieši, najmä pokiaľ ide o voľbu právnej formy spoločnosti a jej založenie, až po prípravu a priebeh komplexných transakcií. Pomôžeme Vám s nasledovným:
 

  • založenie Vašej obchodnej spoločnosti a získanie oprávnení na výkon podnikateľskej činnosti;
  • vykonanie korporátnych zmien vo Vašej spoločnosti (vymenovanie/odvolanie členov orgánov spoločnosti, zmeny zakladateľského dokumentu, zmena základného imania a pod.) a zápis týchto zmien do verejných registrov (agenda obchodného registra, živnostenského registra a pod.)
  • príprava zasadnutí orgánov Vašej spoločnosti (konanie valných zhromaždení či schôdzí ďalších orgánov spoločnosti);
  • štruktúrovanie právnych vzťahov medzi spriaznenými osobami v rámci koncernu a vytváranie spoločných podnikov (joint ventures) s inými podnikateľmi
  • právna pomoc pri reštrukturalizácii či zrušení Vašej obchodnej spoločnosti
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.