Ochrana osobných údajov

Účelom ochrany osobných údajov je chrániť práva a slobody každej fyzickej osoby, ktorej osobné údaje sa spracovávajú na území SR, prípadne, ktorej osobné údaje sa majú spracúvať v zahraničí. Problematike ochrany osobných údajov sa preto nevyhne žiaden podnikateľský subjekt či súkromná osoba. Táto ochrana musí spĺňať komplikované a právne náročné požiadavky, a to najmä pokiaľ ide o rešpektovanie pravidiel zakotvených vo Všeobecnom nariadení na ochranu osobných údajov (GDPR).

Naša advokátska kancelária Vám ponúka komplexné právne poradenstvo zamerané na problematiku ochrany osobných údajov, vďaka čomu sa v tejto komplikovanej a časovo náročnej problematike nestratíte.

V našej činnosti sme sa stretli so širokým okruhom problémov pri ochrane osobných údajov. Poradíme Vám preto so správnym nastavením vzťahov s dotknutými osobami a obchodnými partnermi, so spôsobom zberu osobných údajov a s tým súvisiacimi povinnosťami voči dotknutým osobám a štátnym orgánom.

Osobitne sa venujeme tiež podnikaniu na internete a súvisiacim otázkam ochrany osobných údajov. Aby ste sa vyhli právnym rizikám, radi pre Vás posúdime vhodnosť využívania rôznych on-line služieb z pohľadu dodržania pravidiel ochrany osobných údajov (napr. zmluvné podmienky využívania cloudových služieb, aplikácií pre tvorbu a posielanie newsletterov, podmienky využívania cookies a pod.). Podnikajte na internete s istotou, že spĺňate všetky komplexné požiadavky právnych predpisov.

Aj právne vzťahy s obchodnými partnermi musia spĺňať prísne požiadavky na ochranu osobných údajov. Zverte nám svoje zmluvy a zabezpečíme, aby ste osobné údaje odovzdávali iným podnikateľom len zákonným spôsobom. Rovnako majte istotu, že obchodný partneri Vám odovzdávajú len tie informácie, ktoré sú pre Vás nevyhnutné a ktoré môžete zákonne spracúvať. Radi pre Vás zrevidujeme existujúce zmluvy, aby Vám nehrozili právne riziká v prípade kontroly Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Ponúkame Vám:
 

  • právny audit a odborné konzultácie zamerané na dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov vo Vašej spoločnosti
  • vypracovanie právnej dokumentácie k ochrane osobných údajov v rozsahu požadovanom právnymi predpismi (najmä interné smernice, súhlasy so spracovaním osobných údajov, informácie pre dotknuté osoby, poučenia zamestnancov o spracúvaní osobných údajov, zmluvy so zodpovednou osobou, zmluvy o spracúvaní osobných údajov medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, zmluvy o spracúvaní osobných údajov medzi spoločnými prevádzkovateľmi a pod.)
  • vyhodnotenie splnenia podmienok pre ustanovenie zodpovednej osoby a pre vypracovanie posúdenia vplyvu,
  • zastupovanie v konaní pred Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a v nadväzujúcich súdnych konaniach
  • právnu pomoc jednotlivcom pri zneužití ich osobných údajov.
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.