Ochrana osobných údajov

 
Podmienky ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“). Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.
 

Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov sú:
 
Mgr. Juraj Kočiš, LL.M., advokát a partner, Bazová 16, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Kontakt: juraj.kocis@kocispartners.sk, +421 907 924 347
a
JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M., advokát a partner, Súľovská 9, 040 11 Košice, Slovenská republika
Kontakt: michal.kocis@kocispartners.sk, +421 907 924 348
 
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)
 

Na koho sa v prípade dotazov môžem obrátiť?

V prípade dotazov alebo otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.
 

V akých situáciách budeme spracúvať Vaše údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené pre daný účel.
 
Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:Výlučne na základe Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:
 
 • Ak ste dodávateľom, odberateľom alebo osobou poverenou dodávateľom alebo odberateľom Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov, najmä pre vedenie účtovnej agendy a správu účtovných dokladov.
 • Ak ste dodávateľom, odberateľom alebo osobou poverenou dodávateľom alebo odberateľom Vaše osobné údaje spracúvame aj pre výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, ktorých ste zmluvnou stranou (dodávateľské a odberateľské zmluvy) alebo pre výkon nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je výkon našich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s dodávateľom alebo odberateľom.
 • Ak ste prijímateľom alebo odosielateľom našej korešpondencie Vaše osobné údaje spracúvame pre evidenciu prijatej a odoslanej korešpondencie vrátane elektronickej korešpondencie za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.
 • Ak ste uchádzačom o zamestnanie Vaše osobné údaje spracúvame pre evidenciu a výber uchádzačov o zamestnanie u Prevádzkovateľa na účely zabezpečenia predzmluvných vzťahov alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 • Ak ste dotknutou osobou vykonávajúcou svoje práva podľa GDPR Vaše osobné údaje spracúvame pre plnenie povinností ustanovených GDPR, najmä evidenciu a vybavovanie práv dotknutých osôb a evidencia bezpečnostných incidentov na účely plnenia našich zákonných povinností podľa osobitných predpisov.
 • Ak ste našim klientom, Vaše osobné údaje spracúvame pre výkon advokácie podľa osobitných právnych predpisov na účely plnenia povinností zo zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou.
 • Ak ste našim klientom, Vaše osobné údaje spracúvame aj pre výkon našich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, ktoré sa týkajú našej zákonnej agendy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom
 • Ak ste našim súčasným alebo bývalým klientom, Vaše osobné údaje spracúvame pre zasielanie nášho newslettera na účely výkonu nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je výkon marketingových aktivít pre udržiavanie našej klientely.
 • Ak ste v konaní našou protistranou, Vaše osobné údaje spracúvame pre výkon advokácie podľa osobitných právnych predpisov na účely výkonu nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je výkon advokácie podľa osobitných právnych predpisov v záujme našich klientov.
 • Ak ste návštevníkom našej webovej stránky, Vaše osobné údaje spracúvame pre výkon reklamnej kampane a vytváranie anonymizovaných štatistík pre sledovanie výkonnosti reklamy a prispôsobovanie marketingových procesov prostredníctvom služby Googla Ads za účelom výkonu nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je sledovanie návštevnosti našej webovej stránky a prispôsobovanie jej obsahu na základe anonymizovaných štatistík návštevnosti.
 • Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom online kontaktného formulára na našej webovej stránke, Vaše osobné údaje spracúvame pre vytvorenie komunikačného kanála medzi Vami a Prevádzkovateľom na účely výkonu nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je reagovať na dotazy potenciálnych klientov, ktorí nás kontaktujú prostredníctvom online kontaktného formulára.
 • Ak ste návštevníkom našich fanpage na stránok na Facebook alebo LinkedIn, Vaše osobné údaje spracúvame pre vytváranie štatistík návštevnosti našich fanpage stránok na účely výkonu nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je sledovanie návštevnosti našej fanpage a prispôsobovanie jej obsahu na základe štatistík sledovanosti a interakcie.
 • Ak ste požiadali o zasielanie newslettera prostredníctvom našej webovej stránky a potvrdili Vašu e-mailovú adresu (dvojitý opt-in) pre zasielanie newslettera na Vašu e-mailovú adresu.
 • Ak ste našim klientom pre zverejnenie Vašej referencie a názorov na Vašu spoluprácu s nami.

 

Aké osobné údaje o Vás spracúvame?

Spracúvame o Vás nasledovné osobné údaje:
 
 • Ak ste dodávateľom, odberateľom alebo osobou poverenou dodávateľom alebo odberateľom spracúvame o Vás bežné osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu, výška pohľadávky/ záväzku.
 • Ak ste dodávateľom, odberateľom alebo osobou poverenou dodávateľom alebo odberateľom, spracúvame o Vás aj bežné osobné údaje potrebné na plnenie povinností zo zmlúv, najmä meno, priezvisko, pracovné zaradenie a kontaktné informácie.
 • Ak ste prijímateľom alebo odosielateľom našej korešpondencie, spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä kontaktné údaje.
 • Ak ste uchádzačom o zamestnanie, spracúvame o Vás bežné osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci Vášho motivačného listu a/alebo životopisu.
 • Ak ste dotknutou osobou vykonávajúcou svoje práva podľa GDPR, spracúvame o Vás osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci Vašej žiadosti, najmä osobné údaje nevyhnutné na vedenie evidencie a plnenie povinností podľa GDPR (identifikačné údaje, kontaktné údaje a pod.).
 • Ak ste našim klientom, spracúvame o Vás bežné osobné údaje aj osobitnú kategóriu osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na výkon advokácie podľa osobitných predpisov a pre výkon našej zákonnej agendy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom.
 • Ak ste protistranou, spracúvame o Vás bežné osobné údaje aj osobitnú kategóriu osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na výkon advokácie podľa osobitných predpisov.
 • Ak ste návštevníkom našej webovej stránky spracúvame o Vás bežné osobné údaje, najmä súbory cookies pre bežné fungovanie stránky a Vašu IP adresu. Tieto údaje nie sú používané na Vaše profilovanie alebo „remarketing“ našich služieb na iných webových stránkach.
 • Ak ste nás kontaktovali prostredníctvom online kontaktného formulára na našej webovej stránke, spracúvame o Vás osobné údaje, najviac v rozsahu: meno, priezvisko, názov Vašej spoločnosti, e-mailový a telefonický kontakt a všetky údaje, ktoré nám poskytnete v rámci kontaktného formulára.
 • Ak ste návštevníkom našej fanpage na Facebook alebo LinkedIn, spracúvame o Vás osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci Vašej online interakcie na našej fanpage.
 • Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?
 
Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.
 

Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Spracúvame najmä údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba z Vašej organizácie alebo sme sa o nich dozvedeli z verejných registrov.
 

Kto je príjemcom osobných údajov? 

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:
 
 • v nevyhnutnom rozsahu našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov (externá účtovnícka firma, poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ služieb email marketingu, poskytovateľ správy IT a pod.);
 • v nevyhnutnom rozsahu iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).
   

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje v niektorých situáciách poskytujeme do tretích krajín mimo EÚ.
 
V prípade, že ste príjemcom newslettera sú Vaše osobné údaje poskytované do USA prostredníctvom marketingovej platformy Mailchimp. Mailchimp je spoločnosťou, ktorá je v režime privacy shield a zabezpečuje primerané záruky ochrany osobných údajov. (https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-the-eu-swiss-privacy-shield-and-the-gdpr/).
V prípade potreby sprostredkovania vzájomných kontaktov môžu byť Vaše osobné údaje poskytované do tretích krajín mimo EÚ, najmä do Turecka alebo Izraela. Takýto prenos sa uskutoční:
 
 • len v prípade, že vyjadríte výslovný súhlas s navrhovaným prenosom po tom, čo Vás informujeme o rizikách, ktoré takéto prenosy môžu pre Vás predstavovať z dôvodu absencie rozhodnutia o primeranosti a primeraných záruk v tretej krajine mimo EÚ, alebo
 • v prípade existencie primeraných záruk, najmä primeraných záruk vo forme štandardných zmluvných doložiek o ochrane osobných údajov so zmluvným partnerom v tretej krajine mimo EÚ.
   

Aké máte práva pri spracúvaní Vašich osobných údajov?

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.
 
 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácii

  (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  (ii) v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme oprávnený spracúvať predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;
  (iii) namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
  (iv) namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
  (v) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  (vi) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
  (vii) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.
   
 • právo na obmedzenie spracúvania - môžete nás požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

  (i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  (ii) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  (iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;   
  (iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
   
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe

  (i) Vášho súhlasu alebo
  (ii) je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

  a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
   
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.