Ekonomické poradenstvo

Právne služby poskytujeme v úzkej spolupráci s ekonomickými poradcami v oblasti daní, účtovníctva a auditu, predovšetkým v spolupráci so spoločnosťou EU AUDIT, s.r.o. V prípade potreby preto Vám preto radi poskytneme komplexný právny a ekonomický servis pre Vašu spoločnosť.
 

 
AUDÍTORSKE SLUŽBY
 
Audítorské služby sú poskytované v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISA). Audítorske služby sú poskytované členmi Slovenskej komory audítorov. 

Audit účtovnej závierky:
 
 • štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej podľa slovenskej legislatívy
 • predbežný audit
 • audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej podľa medzinárodných účtovných štandardov
 • zostavenie účtovnej závierky
 • zostavenie účtovnej závierky podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS/IFRS
 
Audit účtovníctva:
 
 • priebežné overovanie správnosti vedenia účtovníctva
 • posúdenie vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky
 • zhodnotenie dodržiavania zákonom stanovených postupov účtovania
 • analýza účtovníctva vo vzťahu k DPH a dani z príjmov
 • overenie jednotlivých oblastí hospodárenia spoločnosti
 • ostatné uisťovacie služby podľa konkrétnych požiadaviek klienta
 

 
ÚČTOVNÍCTVO
 
 • priebežné vedenie podvojného účtovníctva
 • spracovanie DPH
 • štatistika
 • spracovanie mzdovej agendy
 • spracovanie podkladov pre peňažné ústavy
 • účtovná závierka a výpočet dane z príjmov
 • casch flow
 • výročná správa
 • zastupovanie klienta pred daňovými úradmi a poisťovňami
 • vypracovanie interných smerníc
 

 
DAŇOVÉ PORADENSTVO
 
 • vypracovanie daňových priznaní s pečiatkou licencovaného daňového poradcu
 • navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podnikateľských zámerov
 • zastupovanie klientov v styku s daňovým úradom
 • priebežná metodická pomoc v oblasti DPH a vedenia tzv. daňového účtovníctva
 • zmeny v legislatíve a školenia zamestnancov
 

 
EKONOMICKÉ PORADENSTVO
 
V priebehu účtovného obdobia sa môžu vyskytnúť neštandardné obchodné a teda aj účtovné prípady. Na základe dohody s Vašou spoločnosťou môžeme riešenie takýchto prípadov vykonávať priebežne po predchádzajúcej kontrole účtovníctva, alebo podľa Vami definovaných problémov jednotlivo. Služby ekonomického poradenstva zahŕňajú:
 
 • účtovné poradenstvo
 • finančná analýza
 • spracovanie podkladov pre peňažné ústavy
 • zdroje financovania
 • poradenská činnosť pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky
 • pomoc pri daňovej registrácii
 • vypracovanie koncernových formulárov podľa požiadaviek materskej spoločnosti
 

 
KONTAKT
 
EU AUDIT, s.r.o.
Haburská 20
040 11 Košice
 
Ing. Darina Kočišová
Konateľ, audítor, daňový poradca
 
Tel. č.: 0905 279 885 
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.