Zastupovanie pred súdmi a správnymi orgánmi

Naša advokátska kancelária má bohaté skúsenosti so zastupovaním klientov pred súdmi a správnymi orgánmi, pričom táto oblasť patrí medzi ťažiskové oblasti zamerania našej advokátskej kancelárie.

Našich klientov zastupujeme vo všetkých typoch administratívnych konaní, vrátane zastupovania v katastrálnom, stavebnom, priestupkovom, colnom či daňovom konaní. Taktiež Vám pomôžeme pri vybavovaní všetkých druhov povolení a licencií vydávaných zo strany orgánov verejnej správy.

Rovnako tak sa špecializujeme na problematiku správneho trestania, a to vo všetkých typoch administratívnych konaní, ktoré sú vedené zo strany príslušných orgánov dozoru (napr. SOI, cudzinecká polícia, Sociálna poisťovňa, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a pod.). Osobitnou špecializáciou našej advokátskej kancelárie je zastupovanie zamestnávateľov pri kontrolách dodržiavania pracovnoprávnej legislatívy ako aj v nadväzujúcich správnych konaniach vedených pred inšpektorátom práce.

Pokiaľ ide o vedenie súdnych sporov, pomôžeme Vám dôsledne a rýchlo uplatniť Vaše nároky v súdnom konaní, či už ide o občianskoprávny, obchodnoprávny, pracovnoprávny alebo akýkoľvek iný súdny spor. Pripravíme pre Vás stratégiu vedenia sporu pred príslušným súdom, navrhneme varianty ďalšieho postupu a upozorníme Vás na súvisiace právne riziká.

V prípade porušenia Vašich práv v administratívnom konaní budeme dôsledne brániť Vaše práva pred nezákonným rozhodnutím, opatrením, nečinnosťou  či iným nezákonným zásahom správneho orgánu do Vašich práv, žalobou v správnom súdnom konaní.

Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.