Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme našim klientom poradenstvo v širokej škále právnych oblastí:
 

  • príprava a pripomienkovanie občianskoprávnych zmlúv vrátane zmlúv o prevode nehnuteľností a nájomných zmlúv
  • komplexné právne služby v oblasti spotrebiteľského práva (príprava zmluvnej a súvisiacej spotrebiteľskej dokumentácie pre podnikateľov, dodržiavanie podmienok predaja tovarov a služieb spotrebiteľom, reklamačné konanie, spotrebiteľské spory a pod.)
  • ochrana osobnosti (najmä ochrana dobrého mena a povesti)
  • vyporiadanie vlastníckych práv k hnuteľným a nehnuteľným veciam
  • analýza a uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady a za škodu vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku
  • komplexná právna pomoc v oblasti rodinného práva, vrátane uplatnenia nárokov na výživné, vo veciach starostlivosti a úpravy styku s maloletými, zrušenia a vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod.
  • dedičské právo (najmä zastupovanie dedičov v dedičskom konaní, pomoc s vypracovaním závetu a listiny o vydedení, dohody o rozdelení dedičstva, zastupovanie v sporoch v dedičských veciach a pod). V oblasti dedičského práva úzko spolupracujeme s popredným slovenským notárskym úradom, vďaka čomu vieme našim klientom poskytnúť neoceniteľné rady a skúsenosti potrebné pre rýchle a úspešné uplatnenie ich nárokov v dedičskom konaní.
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.