Transferové oceňovanie

Pravidlá transferového oceňovania patria k najrýchlejšie sa meniacim daňovým pravidlám a ovplyvňujú širokú škálu podnikateľských subjektov. Či už ste tuzemská alebo zahraničná závislá osoba, pri nastavení cien a podmienok so závislými osobami je potrebné dodržať princíp nezávislého vzťahu. Súčasne je potrebné viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní a správne identifikovať jednotlivé daňové riziká. Z dôvodu zamedzenia prenášania pochybení do ďalších zdaňovacích období, je dôležité vedenie dokumentácie na priebežnej báze. Aby ste sa vedeli zorientovať vo veľmi komplexných pravidlách oceňovania, ponúkame Vám naše sprevádzanie od začiatku obchodných vzťahov až po splnenie jednotlivých povinností vyplývajúcich z transferového oceňovania.

Keďže transferové oceňovanie nie je odtrhnuté od Vašej podnikateľskej činností, je potrebné už pri plánovaní obchodných vzťahov posúdiť kto sú Vaše závislé osoby a aké sú ich možné dôsledky v oblasti transferového oceňovania. V našich právnych službách Vám ponúkame efektívne spojenie právneho pohľadu a pohľadu transferového oceňovania. Či už ide o tvorbu zmlúv, vypracovanie odporúčaní alebo stanovísk, stále zohľadňujeme všetky právne a daňové súvislosti tak, aby ste sa pri svojom podnikaní vyhli daňovým rizikám. V našej kancelárii vieme, že dobré zmluvy sú základom pre dobré transferové oceňovanie.

 

V rámci transferového oceňovania Vám radi ponúkneme okrem iného nasledujúce služby:

 

  • pripravíme argumentáciu pri nastavení transferových cien v súlade s najnovším vývojom na úrovni OECD/EÚ, Súdneho dvora EÚ, Spojeného fóra pre transferové oceňovania EÚ a pod.,
  • posúdime vzájomné vzťahy daňových subjektov z pohľadu splnenia definície závislosti,
  • poskytneme konzultácie, odbornú podporu a tiež samotné spracovanie TP dokumentácie,
  • zrevidujeme pre Vás transferovú dokumentáciu podľa požiadaviek slovenských právnych predpisov (napr. posúdime Master file alebo Benchmark vypracovaný v zahraničí)
  • spracujeme, vyhodnotíme a uplatníme analýzu porovnateľnosti (tzv. Benchmark analýza),
  • pripravíme stanoviská a odporúčania s cieľom identifikovať a eliminovať riziká vyplývajúce z transferového oceňovania
  • zastúpime Vás v konaniach týkajúcich sa transferového oceňovania (okrem iného aj pri žiadosti o schválenie metódy transferového oceňovania, pri procedúre vzájomných dohôd a tiež pri žiadosti o korešpondujúcu úpravu základu dane),
  • budeme Vás sprevádzať daňovou kontrolou na transferové oceňovanie,
  • budeme Vás zastupovať v daňovom konaní a v nadväzujúcom správnom súdnictve v otázkach týkajúcich sa transferového oceňovania.
Venujte sa podnikaniu, právne otázky nechajte na nás.